અરે રે... નાની નાની વાતો માં કેમ મુંજાઓ છો સાહેબ .. ક્યારેક જુપપડ પટ્ટી માં જઈ ને જોજો બાળકો ભુખ્યા મળસે પણ ઉદાસ નહીં.

No Bites Available

No Bites Available