×

નિર્દોષ પ્રયત્ન છે મારો,લાગણીઓ જોડવાનો... સમજાવું છું સમય છે, અહં ને છોડવાનો... ચાલો જોડાઈ જઈએ આપણે સાચી લાગણીથી (Connecting feelings...)

આવા બીજા ક્વોટ,વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને ઉપયોગી આર્ટિકલ વાંચવા તેમજ એપ્લિકેશનમાં મુકવા માટે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો "શબ્દ સંજીવની" એપ... નીચેની લિંકથી...
https://goo.gl/eG8aKD

Read More

Download શબ્દ સંજીવની, to read latest update
Android:- https://goo.gl/eG8aKD

Download શબ્દ સંજીવની, to read latest update
Android:- https://goo.gl/eG8aKD

આવા બીજા ક્વોટ,વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને ઉપયોગી આર્ટિકલ વાંચવા તેમજ એપ્લિકેશનમાં મુકવા માટે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો "શબ્દ સંજીવની" એપ... નીચેની લિંકથી...
https://goo.gl/eG8aKD

Read More

આવા બીજા ક્વોટ,વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને ઉપયોગી આર્ટિકલ વાંચવા તેમજ એપ્લિકેશનમાં મુકવા માટે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો "શબ્દ સંજીવની" એપ... નીચેની લિંકથી...
https://goo.gl/eG8aKD

Read More

આવા બીજા ક્વોટ,વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને ઉપયોગી આર્ટિકલ વાંચવા તેમજ એપ્લિકેશનમાં મુકવા માટે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો "શબ્દ સંજીવની" એપ... નીચેની લિંકથી...
https://goo.gl/eG8aKD

Read More

આવા બીજા ક્વોટ,વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને ઉપયોગી આર્ટિકલ વાંચવા તેમજ એપ્લિકેશનમાં મુકવા માટે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો "શબ્દ સંજીવની" એપ... નીચેની લિંકથી...
https://goo.gl/eG8aKD

Read More

આવા બીજા ક્વોટ,વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને ઉપયોગી આર્ટિકલ વાંચવા તેમજ એપ્લિકેશનમાં મુકવા માટે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો "શબ્દ સંજીવની" એપ... નીચેની લિંકથી...
https://goo.gl/eG8aKD

Read More

આવા બીજા ક્વોટ,વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને ઉપયોગી આર્ટિકલ વાંચવા તેમજ એપ્લિકેશનમાં મુકવા માટે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો "શબ્દ સંજીવની" એપ... નીચેની લિંકથી...
https://goo.gl/eG8aKD

Read More