×

ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

55 Views

અવાજ કર્યા વિના રડવું,
એ રડવા કરતા પણ અઘરું
અને દુઃખદાયી હોય છે !!