વાત હતી એવી કે મારી વાતને તમારા સુધી અને તમારી વાતને મારા સુધી પહોંચાડવાની. તો ચાલો આપણે બીજાને સાંભળીએ. આવી રહી છું દર શુક્રવારે સવારે 8 વાગે અને રાત્રે 9 વાગે. મને સાંભળવા નું ભૂલતા નહિ.

    No Novels Available

    No Novels Available