તમારા શબ્દો અને સંવેદનાઓનું નવું સરનામું એટલે માતૃભારતી અને મારી સાથે સંવાદનો સમય દર ગુરૂવારે સવારે ૮ કલાકે ‘મોર્નિંગ મજા’ અને રાત્રે ૯ કલાકે ‘રાત કે જઝ્બાત’. Life is beautiful, let me help you see it.

Firstly a very happy and safe holi to all of you my lovely people. Play well, play nice and do not waste much of the water if you want some to remain for next holi ??
Second this Thursday in morning maja we’re bringing a special episode filled with the colours of beautiful words, culture and some poetry. It’s gonna be awesome. So don’t forget to kickstart your celebration with this video.
#holispecialepisode #ajpranay #pranaymehta

Read More

#SuccessStory
Padhega India Initiative
Bodhi Tree Knowledge Services by Sushant Jha & Prashant
#મોર્નિંગ_મઝા #AjPranay
#MorningMaza #AppJockey

epost thumb

Damm excited for this..so my dear people, now we can be in front of each other through the medium of Matrubharti Gujarati.

With all of you I will be sharing my obsession and affection for this language and it’s culture. As an AJ (App jockey) I will recite some beautiful stories, poems and lots more. Not only this, I will interact with you too.

So don’t forget to watch our videos. I will see you every Thursday in the show Morning Maja @ 8 am and in the night Raat ke Jazbaat @ 9 pm.

Read More