જીવન માં વાંચવાની આદત હોવી જ જોઈએ એ પુસ્તકો હોય યાં આંખો કે પછી કોઈનું મન.

મન હજુ માનતું નથી કે તું અમારી વચ્ચે નથી.
miss you sp

epost thumb