બિન્દાસ બેફામ બે લગામ લેખક

પિંજરું (મોબાઈલ માં સારી રીતે વાંચવા વેબ વર્ઝન નો ઉપયોગ કરવો)
https://amitgiri95.blogspot.com/2020/06/blog-post_64.html?m=1

નાનો હતો ત્યારે સ્કૂલે સાઈકલ પર,
મુકવા આવતા પપ્પા !
નોકરી પડતી મૂકીને મને પાછા
તેડવા આવતા પપ્પા !
રિઝલ્ટ સ્કુલનું જોઈને મારું,
ખુશ થતા પપ્પા !
રમતા રમતા પડી ને રડતો ત્યારે,
ખભે હાથ મૂકીને હસાવતા પપ્પા !
ઘરથી આજે બહુ દૂર છું ત્યારે,
"ગીરી" રોજ મને યાદ આવતા પપ્પા !
#happyfathersday #father

Read More

કોરોના વાઇરસ આપત્તિ કે અવસર ???
( મોબાઈલમાં સારી રીતે વાંચવા વેબ વર્ઝન નો ઉપયોગ કરવો )
https://amitgiri95.blogspot.com/2020/03/blog-post.html?m=1

Read More

નામકરણ: આધુનિકતા થી મૂળ તરફ પ્રયાણ ( મોબાઈલમાં સારી રીતે વાંચવા વેબ વર્ઝન નો ઉપયોગ કરવો )
https://amitgiri95.blogspot.com/2020/06/blog-post_8.html?m=1

Read More

હૈયા વરાળ ( મોબાઈલમાં સારી રીતે વાંચવા વેબ વર્ઝન નો ઉપયોગ કરવો )
https://amitgiri95.blogspot.com/2020/06/blog-post_7.html?m=1

પિંજરું (મોબાઈલ માં સારી રીતે વાંચવા વેબ વર્ઝન નો ઉપયોગ કરવો)
https://amitgiri95.blogspot.com/2020/06/blog-post_64.html?m=1

કેરલ: ભણતર માં પાસ માનવતમાં ફેલ
(મોબાઈલમાં સારી રીતે વાંચવા વેબ વર્ઝન નો ઉપયોગ કરવો)
https://amitgiri95.blogspot.com/2020/06/blog-post_5.html?m=1

Read More