નામ થી તો સૌ ઓળખાય છે, મને મારાં શબ્દોથી ઓળખ બનાવી છે.

આરઝૂ.

.

એક લીટી થી શરૂઆત કરું છું,
આમ હું લાગણીઓને સાદ કરું છું,
ઉમળકો નથી મને ચર્ચાઈ જવાનો;
અહીં થોડો હું વિવાદ કરું છું,
વીંટળાઈ ગઈ છું લાગણીઓના ગૂંચવાડામાં;
મૌન રહી હું જાતને આઝાદ કરું છું,
અહીં તહીંની આવન - જાવન થાક ઘણો લાગ્યો છે;
ખુદ થી ખુદ ને માત કરીને સ્વયંમ ને બરબાદ કરું છું.
આરઝૂ .

Read More

.

.

.

.

#મૃત
તમેઁ નજર શું ફેરવી હળવેક રહીને
મારું શરીર "મૃત" બની ગયું. 😔
આરઝૂ.

#નુકસાન
જ્યાં શાન નથી તારી લખનારા ત્યાં તારું જ તો "નુકસાન" છે, મારાં શબ્દો, મારી વાતો, મારાં જ્યાં ગુણગાન છે, સાચી સમજની ખોટ પડી જ્યાં; ત્યાં બની બેઠા વિદ્વાન છે. 😎 આરઝૂ.

Read More