Hey, I am on Matrubharti!

ઠેસ 


મારા નાજુક નાનકડા દિલ ને લાગી છે ઊંડી ઠેસ 


સમજ્યા નહિ મતલબી લોક; કિધો ફોકત નો કલેશ.


અહંકાર અને અહમ બનાવે સ્વજનો નુ જીવન અકારુ.


માટે, વાણી અને વર્તન પર રાખીયે નિયંત્રણ, તો સારુ 


લાગણીઓ હોય બહુ નાજુક, સ્પર્શે એ દિલને સીધી;


એટલે મેં, વિચારીને વર્તન કરવું, એવી તાકીદ લઈ લીધી.


કરીશ સતત કોશિશ હૂં, દુર્વ્યવ્હાર અને  બુરાઇયો બાળવા 


અહુરા મારા, તાકત આપજે મને આં કર્તવ્ય પાળવા.


Armin Dutia Motashaw 

Read More

Wishing U S of America, a happy Independence Day.

Hope you slowly limp back to normalcy all the way.

Karmic deeds you know, you have to them, back pay.

Your selling ammunition to Nations other yesterday;

Poor values practise your citizens, character they flay

Is perhaps the reason now in this condition You today stay.

Hope your lesson You have now learnt, not to at another's cost make hay

Hope this You well remember will, and good humanitarian values practise in a proper way.

Here is wishing you a happy INDEPENDENCE Day.

Armin Dutia Motashaw

Read More

HEAL

Life is full of many a precipitous cliff, valley and hill;

Its not easy, one just can't take a chill pill.

But You lord, our sorrows please heal.

Though we all know the fact that time is a constant wheel;

At times it is spinning n at times it seems to stand still;

Lord kind help us in these rough times, to wisely deal.

Many a time, frustrated, angry, sad and miserable we feel,

Some, in desperation, even wish to themself kill;

At times such, pleeeeeeease increase the power of our will.

A prayer small, a plea from us please listen to; help us heal.

Armin Dutia Motashaw

Read More

વિયોગ માં તારા, છુપાવીયા મે મારા અનેક આંસુ અને આહ 


આશા રાખું છું મૌતના સમયે મળે સહારામા મને, તારી બાંહ 


પ્રીત કર્યા પછી માંગ્યું નથી મે કાઈ બીજું તારી પાસે 


બસ પહોચે તુઝણે મારી દુઆઑ, તો મને બધું મળી જાશે 


પ્રીત થઈ એમા મારો શું વાંક, ઍ તો છે, દિલ નો કસુર 


પ્રીત તો કરે છે હર કોઇ; હોય એ  માનવ, દેવતા કે  અસુર.


મારી પ્રીત માંગે નહી હીરા-મોતી, બસ માંગે થોડો પ્યાર. 


મળે જો ઍ પ્રીત, તો થાય પાર મારાથી, આં સંસાર. 


એક મીઠો ઇકરાર, પ્યાર નો ઇઝહાર કરાવે મને સાગર પાર 


આપ મને તારી બાંહો નો સહારો, મળી જશે મને આખો સંસાર.

Read More

HELP ME TO THIS LEARN

Satisfaction is that one thing what we all need to learn;

For there are many, who crores and millions earn ;

Yet unsatisfied are, and their hearts, with jealousy burn.

Grant me satisfaction n gratitude; at every stage n turn.

Only then , peace n tranquillity follow will, in return .

Armin Dutia Motashaw

Read More

PLANT TREES

If you want to comfortable feel, immediately plant trees.

They are the ones to provide shade and cool breeze .

Wish if you respite from summer heat, number of trees pl. increase

Water shortage for you, also beat will, these very trees.

Your children n grandchildren will bless you n remember you because of these trees.

So hurry up, shy do not ; and plant saplings which will soon turn to lush green trees

Armin Dutia Motashaw

Read More

બદમાશ બકરો (F n J written on 3rd Dec2017)

મારો નન્નો મુન્નો પ્યારો બદમાશ બકરો,

સ્વભાવે થોડો મીઠો, થોડો આકરો

રિસાય તો, શોધે બેસવા દુર કશે, એક બાંકડો.

વાંચવા ગમે નહિ એને, ચોપડીમાથી એક બી ફકરો

અને ગમે નહિં પહેરવા કોઇ ડ્રેસ રફ કે કકરો.

આખો દિવસ પહેરે શોર્ટસ, ગમે નહિ ઘાઘરો.

ફ્રેયુ ફટાકડો બી થાય કોઇ વખત એક નૌટી દિકરો

સ્કેટીંગ માં ચેમ્પ, પણ તરવા માં થોડો બિકરો

ગુસ્સામાં બહુ હોય, તો મારે ઊંચકી, એક ઠિકરો.

ફ્રે-ઝોઇને ગમે બહુ આઇસ્ક્રીમ અને ગોળો-કૂલ કુલ

પણ ટિફિન માં લઈ જવાય નહિ એને સ્કૂલ;

ત્યારે આરગ્યુંમેન્ટ થાય જોરદાર; કહો ઍ કોણી ભુલ?

Armin Dutia Motashaw

Read More

MY CORNER GREEN

Now I just have a very tiny corner of plants green

Because gone are those trees, lush green.

That swing on my balcony with flowering trees was a place serene;

Cool breeze came in which was oxy rich and very clean

Today, unfortunately chopped off are those trees lush green

To have them around me, I was very very keen

To see the moon from here, it was a beautiful, picturesque scene.

Found I the moon alluringly beautiful, enchanting right from my teens.

Request I everyone not to selfish become, don't be mean;

Please please please for Heaven's sake, grow green .

Armin Dutia Motashaw

Read More

OUR VISION 


Life , many things,  some good,  some weird us  teaches.


Our eyes perceive the same object, sometimes changes it, our  brain,  when there it reaches. 


Some things our eyes  perceive things differently; which are far from actual reality


So,  care great, take we must and proud we shouldn't be of our so called ability;


Instead alert we must always be, to correct our thoughts, our vision,  our disability. 


Our ego n misunderstandings, may ruin ours and someone's life,  if in this, faulter we. 


So, please with our  conscience's help, let us,  the right thing try and see. 


A  doctor rectify may,  our defects, our physical disability,  our vision;


But upto us it is , to noble be with our thinking; so, let's do some revision.


Armin Dutia Motashaw 

Read More

THINK BEFORE WE SPEAK

Wish we would all do this.

Love, peace n friendship will definitely increase

I am gonna try, can you try please

Pleeeeeeease do think before words you release

Armin Dutia Motashaw