Hey, I am on Matrubharti!

ગધેડાને કેવો પડે બાપ

કોરોનાઍ આપી બધાને, દુનિયા આખીને એક જબરી થાપ

આજે બધાયે, કોરોના રુપી ગધેડાને કેવો પડે છે બાપ

વ્યાપ્યો છે ઓહાપો અને છાયો છે ચાહુઓર સંતાપ .

ઍ.સિ. ચલાવાની લાગે બીક, અકળાઇ ખમે છે બધાં તાપ.

વળી એમા કપડાં, વાસણ, ઝાડુ-પોછા નો છે સંતાપ

મનપસંદ ખાવા પીવા માં મુકવો પડે છે બધાને કાપ

બદલાઇ ગઇ છે જગ સારાં નિ જિંદગી આપોઆપ

ઓ કોરોના, સહન નથી થતો આ તાપ, તારો સંતાપ.

Armin Dutia Motashaw

Read More

KHORDAD SAAL MUBARAK

"Saal Mubarak" to You, o' Vakshure-e-Vakshuran;

Love I and rever You, with my dil-o-jaan

From our entire "Kom" today, accept our "pranaam"

But O' Zarathushtra, I cannot help worrying about our "anjaam".

Forgotten we have our duty real - our actual "karam".

Commercial progress today has become our false "shaan"

And because of this turn disastrous; I am "heraan".

Bless us O' pyara Paigambar; grant us faith as "inaam"

Inspire us to understand and follow Your "paigaam"

So that become we, "a Din-Parast insaan."

Also restore back our lost Zarthosti " aan baan shaan"

Armin Dutia Motashaw

Reduced has our faith n bothered we aren't about the "anjaam"

Read More

DARLING MUMMY

29 years ago on this ROJ Mohor, of Mah AVAN, you proceeded towards your heavenly home.

Even today, miss you we, as we did then, darling Mummy

Sweet natured, you so gently nurtured us, lovingly n tenderly;

Remember I don't, getting pasting; n admonished me, you did rarely.

Lucky indeed we were to have parents like Dad n you.

Mummy dearest without you and Dad, I often rue.

Armin Dutia Motashaw

Read More

પાઠ

આજે ભણાવ્યો એક નાના જિવ્ડાએ આપણને પાઠ

મૌત નો ભય દેખાડિ, ટુંકો કર્યો મનુષ્યનો લાંબો હાથ

અહંકાર અને અભિમાનમાં માનવી છે ગરક ;

હવે આ કૈદિ પર હસે જિવડૂ નાનુ, મરક મરક.

છે તુ તુચ્છ; જો જરા, કેવો મચાવ્યો છે મૅ હાહાકાર !

ઓ માનવ હવે તો સીખીજા તુ, બની જા સમજ્દાર.

Armin Dutia Motashaw

Read More

पहेली

दिमाग मेरा, तो कहता है, वो है  नही तेरा;


पर क्यूं  उम्मिद  नही छोड़ता है यह दिल  मेरा???


प्यार तो नही मिला, बस उसने मुझे उल्ज़ाया और भरमाया 


थक गयी हु  यह  कश्मकश से; पता ही नहीं  की तू अपना है या पराया ;


अब तो दुख, दर्द, पीडा बन गई है मेरि सहेली 


कोई तो बतलाये; कोई तो सुल्ज़ाए यह पहेली ।


Armin Dutia  Motashaw 

Read More

ON ROJ AVAN MAH AVAN

I sincerely pray to Thee, O Ardvishur Banu, divine,

Accept please, these heartfelt prayers of mine.

Need we many babies; with them, bless our creed;

Healthy, emotionally, mentally n physically indeed .

Save please do, this race, before perish we.

Also, to the welfare of this entire planet, please see.

Armin Dutia Motashaw

Read More

NATURE'S MIGHT

Mighty is the strength and fury of Nature;

Showed this to us, a virus, a tiny creature.

Now, due to the scare of death; out we don't adventure

Europe n USA even changed their, hand shake culture

Learn we must soon to preserve n protect Nature;

Or perish will this so called intelligent race, at this conjuncture.

Armin Dutia Motashaw

Read More

નૈયા કરીયે પાર

તુ કોણ, હુ કોણ, આવ આ બધુ ભુલી જા

છોડી ધરમ, કરીયે કરમ; ભલાઈ ના કામ માં ઘુલિ જઈએ

માનવતા નો રસ્તો સરળ નથી, પણ છે ઍ જરુરી;

વચ્ચે આવે દીન ધરમ, ભલા બૂરા કરમ , મગરૂરી.

ચાલો મળીને એક થઈ ને, રચીયે એક નવો સંસાર.

ગામ, શહર, દેશનિ ઝંઝટ છોડો, તો જ લાગશે નૈયા પાર.

Armin Dutia Motashaw

Read More

MISUSED

God, gave us intelligence, we sadly misused it

Destroyed we Nature, flora, fauna bit by bit.

Our ego, pride n boasting into Nature's frame didn't fit;

So this tiny lil virus, to us a lesson teach, developed grit.

Today our entire pace, our economy, by corona is badly hit.

Learn quickly a lesson we must or Nature dump us will, into a pit.

WAKE UP, SHAKE UP OR BREAK UP.

Armin Dutia Motashaw

Read More

જીવનમાં, Corona virus સે મચાવ્યો છે હાહાકાર

આપની વૃત્તિ પર કરે છે ઍ, એક જોરદાર વાર

પણ ચાલો, હાકારત્મક્તથિ આપણે, કરીયે એને ઠાર

એક જૂથ થઈ, સશકત બની ને કરીયે બેડો પાર

Armin Dutia Motashaw

Read More