×

તારી ગઝલ કેવી કમાલ કરી જાય છે,આ ઈચ્છા ગમે તેટલા ગુસ્સામા હોય તોય હસી જાય છે..

મેં એને પૂછ્યું હતું...

મેં ભગવાન નથી જોયા...?

એણે મને બહુ જ સરસ જવાબ
આપ્યો...
મેં તો જોયા છે..!
મે પૂછ્યું કેવાં હોય..?

તો કહ્યું કે આજુબાજુ મમ્મી છે..?
મેં કહ્યું હા

જોઈ લ્યો ભગવાન !


- આશા (ઈચ્છા)

Read More