હજુ પોતાને પૂરો જાણ્યો નથી કે પોતાના વિશે કંઈ કહી શકું

પ્રસંગે-પ્રસંગે નિખરતું જવાનું પછી એ પ્રસંગો વિસરતું જવાનું, નથી આપણું મૂલ્ય ઝાકળથી ઝાઝું, ટપકતાં ટપકતાં નિતરતું જવાનું........

Read More

પચે તો જ બચે પછી અે જ્ઞાન હોય, અન્ન હોય, ધન હોય કે માન.......

अपनी उदासी मुझे दे दो,
मेरे हिस्से का तुम मुस्कुरा लिया करो ||