મારો સૌથી સારો મિત્ર પુસ્તક છે. કેમ કે મને નવા નવા પુસ્તકો વાંચવાનો બહુ શોખ છે.