പ്രണയിക്കാൻ വയ്യെന്റെ ഹൃദയമേ പകുതിയും കൊണ്ട് പറന്നെന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ പക്ഷികൾ

"💙💛ഹരിതാർജ്ജുനം💛💙", എന്ന രചന പ്രതിലിപിയില്‍ വായിക്കൂ:
https://www.matrubharti.com
ഒട്ടേറെ രചനകള്‍ വായിക്കുകയും എഴുതുകയും കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യൂ, സൗജന്യമായി!

Read More