જીંદગી પોતાની રીતે પોતાના માટે જીવવી,પોતાના વિચાર બીજા પર ન થોપવા, મારા શોખ વાંચન,લેખન,ક્રાફ્ટ,હરવું ફરવું,સંગીત

  • (12)
  • 662
  • (23)
  • 1.3k
  • (20)
  • 1.2k
  • (18)
  • 922
  • (17)
  • 1.2k
  • (24)
  • 1.2k
  • (25)
  • 1.4k
  • (21)
  • 1.2k
  • (18)
  • 1.3k
  • (42)
  • 2.6k