ઓપન રિલેશિપ મને ગમે છે દરેક ઉંમર ની સાથે..હું મસાજ માસ્ટર પણ છુ.હોમ સર્વિસ મસાજ આપું છું..પહેલી વાર મસાજ ફ્રી આપું છું..open reliship..love is life....life is love