×

મને મારી હયાતીમાં મળીલો, ફરી પાછી નહિં આવું જહાંમાં. તમારો સાથ મળે તો, મને સારું થશે ઓછી દવામાં......9722188760 Bhavnagar Gujarat