એક અડીયલ શાયર__________________________ insta id- "benaam_thought"________________________you tube "benaam shayari".________________________________ Blog - https://bhargav8995.blogspot.com

મુલાકાત ઉપર હવે કાપ મુકવો પડશે પ્રિયે,
પ્રેમમાં ❤️ તરબોળ છું,પેટ્રોલમાં નહીં..😜

#cp

नमन है वीरो को🙏🙏🇮🇳🇮🇳

મને પણ પ્રપોઝ ડે પર 4 પ્રપોઝલ આવ્યા છે


કયું ચોઇસ કરું !???


2 હોમ લૉન,1 કાર લૉન અને 1 પર્સનલ લૉન માટેના.

😄😄😄😂😂😂😂😂

Read More