મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (232)
  • 7.3k
  • (180)
  • 6.7k
  • (193)
  • 6.1k
  • (182)
  • 7.1k
  • (116)
  • 7.3k
  • (208)
  • 6.8k
  • (178)
  • 6.9k
  • (169)
  • 7.1k
  • (186)
  • 7.3k
  • (194)
  • 7.1k