મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

solve the puzzle

https://youtu.be/-_OnDtTgo9k

solve the puzzle

https://youtu.be/x69jG25a_S0

solve the puzzle
https://youtu.be/fegqRRTqqiI

solve the puzzle
https://youtu.be/W34uggSftRw

solve the puzzle https://youtu.be/52e44D9HLNE

solve the puzzle

https://youtu.be/oUi42HTPu_c

solve the puzzle

https://youtu.be/RfdqR1KC-P0