(શબ્દ ભાવના) the spirit of the word

हर पल जिन्हें फिक्र हमारी हो वैसा...
जिनकी बातों में जिक्र हमारा ऐसा...

जो हमारी परवाह करे वैसा...
कोई तों हो बिलकुल हमारे जैसा...
#shabdbhavna

Read More

हजारों रावन मील कर एक पुतला दहन करते हैं...
क्या सच मे आप सब के भीतर श्रीराम बसते हैं?...
#shabdbhavna

बस एक अधुरी मुहब्बत की मुकम्मल दास्ताँन
फ़िर देखिए शायरी संजोना कितना आसान...
#shabdbhavna

વિચારું છું કોઈ એવું હોય
જેની પાસે હસી શકાય, રડી શકાય...

જેની સાથે લડી શકાય, ઝગડી શકાય
મન ની વાત કરી શકાય...

શબ્દો ને તો વાચા હોય
મારું મૌન પણ એ સમજી જાય...

વિચારું છું કોઈ એવું હોય...
#shabdbhavna

Read More