જીવવું તો ડરવું નહીં ડરવું તો જીવવું નહીં.

શું છે જુલમ કે જે જે પ્રસંગો ગમી ગયા,
પૂરી હજી મજા ન લીધી આથમી ગયા.

~ મરીઝ

પરીને કહા મનજી કે કાન મેં... વાહ વાહ ..
...ગૌર કીજીયેગા..

પરીને કહા મનજી કે કાન મેં...
દુધ લઈ આવોને નીચે દુકાન સે..!!🙁

Read More

હવે પુરુષો પણ અંદર અંદર
પૂછતા થયા છે
કચરાપોતાં અને વાસણ થઈ ગ્યા કે બાકી?

🙈

જ્યારે એમ લાગે કે
પ્રેમ ખતમ થઈ ગયો..
ત્યારે સમજવું કે
પ્રેમ શરૂ થઈ ગયો..😍

- અજ્ઞાત

તું તને મળે તો છે કામનું,
બાકી બધું જ છે ખાલી નામનું.....🙏🙏

- અજ્ઞાત

રોજ સવાર સાંજ.....
હું અને શબ્દો મળતા રહ્યા...
તારી જ આસપાસ ભટકતા રહ્યા...

#મળેલા_મોતી

કાલે મેં એક ભાભા ને પુછ્યુ કે “ઉત્તર કોરીયા” નીચે કયો દેશ છે ?
ભાભા કે “પ્રશ્ન કોરીયા.”
😀😀

5 बजे ताली
9 बजे मोमबत्ती
लगता है अगली बार 11 बजे मुजरा ही होगा।
और आवाज़ होगी नाच कोरोना नाच। 🤣🤣🤣

ઘેટા સાવ બોતડા નથી, ગમે તેમ ઘા કરો કેચ માટે પીચ પર ખડા હોય છે

કુદરત બધુ છાનુ છપનુ કરે છે,
વેતીયાઓ સેલ્ફી થકી મહાન થવા મરે છે.