×

કુવારો લાખનો, પરણેલો સવાલાખનો.

❤️❤️❤️સ્માર્ટ થઇ ગઈ છે પેઢી, લ્યો તમને પુરાવો આપું..??
#Apps થકી એ પ્રેમ નાં પર્સન્ટેજ %ગણે છે.

- અજ્ઞાત

આજે વોટ વાળા ફોટા જોઈ ને લાગ્યુ

કે..

લોકો સમયસર નખ નથી કાપતા

😂

વરદાન હવે એક મને એવું મળે બસ,

આબાદ કે બરબાદ છું એ યાદ ન આવે હવે...

- અજ્ઞાત

ન બોલતી વ્યક્તિ મજબૂર નથી હોતી,..

પણ એનામાં સહનશીલતા ની ખાનદાની હોય છે...

- અજ્ઞાત

બહારથી દેખાય એ તો એક ઝલક હોય છે
ભીતરેથી તો દરેક માણસ અલગ હોય છે.

- અજ્ઞાત

દેહ દાન કરનાર એક વ્યક્તિના સુંદર વિચાર

"મારી ચિતા પર રાખવા
કોઈ ઝાડ તોડશો નહીં,
આવતો જન્મ જો પક્ષીનો મળ્યો
તો હું મારો માળો કયા બાંધીશ"

- અજ્ઞાત

Read More

ઓછું વિચારનાર વધારે બોલે છે
અને વધારે વિચારનાર ઓછું બોલે છે.

- અજ્ઞાત

અમે તો અંતરમાં જ રાખીએ
અંતરે તો તમે રાખો છો.

- અજ્ઞાત

કોઈ દિવસ એવું ન વિચારતા કે તમે એકલા છો
એક જણ સદા તમારી સાથે જ રહેશે,
"ભગવાન"

- અજ્ઞાત

તારા ગયા પછી ઘણા ખરીદનાર મળ્યા આ દિલના
પણ તારી યાદોના કારણે ક્યાંય વેચ્યું જ નહીં.

- અજ્ઞાત