સંબંધ-બંધનની આંટીઘૂંટી : 'સંબંધન' Bhargav Patel દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ