Deep Methe 4 days ago

must read if u wana go to spiritual path.

Shobha Tikam 4 days ago

खूप छान मनोगत मांडलेले आहे.विचार करायला लावणारे.सद्यपरिस्थितीत योग्य विचाराने पावले उचलली पाहिजेत.