Sunil Wakde 1 month ago
From Turkey 2 months ago

kharokharach aaplya kiti hitache ahe te agdi patel asha sopya padhadine lihile ahe.

Shobha Tikam 2 months ago

नामस्मरणाचे महत्व छान स्पष्टीकरण करुन सांगितले आहे.अनुभवाने,सांगते की नामस्मरणामुळे घरात सकारात्मक उर्जा तयार होते.व मनातील घालमेल शांत होते.प्रसन्नता वावरते.