Mangesh 1 week ago

खूप छान लिहले आहे अगदी सोप्या भाषेत व्यवस्थित समजून सांगितले

Shobha Tikam 1 week ago

खूप छान विश्लेषण,सत्संगाबद्दल केले आहे.सकारात्मक विचारांच्या माणसात राहिल्याने, आपणात पूर्ण बदल कसा होऊ शकतो,हे फार छान पद्धतीने सांगितले गेले आहे.

Swapnali Jadhav 2 weeks ago