Suvidha 3 days ago
Keshav 7 days ago
Akshay Awaghade 1 week ago
Sachin Nikam 2 weeks ago
Arti Jagtap Patil 2 weeks ago

mast.....sadya mi tyach situation madhe ahe....as mhanan gair Nani...

gr 2 weeks ago
supriya 3 weeks ago
Amit Shahare 3 weeks ago
Niku Walke 3 weeks ago
Shobha Tikam 3 weeks ago

अल्लड दिवस संपून जबाबदारी कशी स्विकारली जाते,याच छान वर्णन केल आहे.सुंदर.

Vaishali 3 weeks ago
Chitra Ghag 3 weeks ago
Ash 3 weeks ago