દુનિયાની ૫મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે ભારત છતાં વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સનું ગુલામ, ભારત

by Maulik Zaveri in Gujarati Human Science

“દુનિયાની ૫મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે ભારત છતાં વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સનું ગુલામ, ભારત” મૌલિક ઝવેરી · ભારતનું કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન (GDP) ૨૦૧૬-૧૭, ૨.૫૯ લાખ કરોડ ડોલર. · ભારત અમીર પણ ભારતીય ગરીબ! · ભારતની જટિલ ...Read More