કલ્પવૃક્ષ - એક કલ્પના કે હકીકત - પાર્ટ - ૪

by Swati in Gujarati Social Stories

(તમે જોયું કે .... કલ્પવૃક્ષ પ્રમાણે ચાંદનીને તેના બોસ શૌર્ય સાથે પ્રેમ થાશે એવું વાંચ્યું.પણ તેના મનમાં તો કોઈક બીજું જ છે.અને સામે શૌર્ય ના મનમાં પણ કોઈ બીજી જ છોકરી છે તો શું થશે તે જોઈએ આગળ.....) ચાંદની ...Read More