એક અજનબી - True Love Story

by Nirav Donda in Gujarati Love Stories

નોંધ :-આ વાર્તામાં દર્શાવેલા તમામ પાત્રો અને ઘટનાઓ બસ કાલ્પનિક છે. કોઈ જીવિત કે મૃત વ્યક્તિ નો આમાં દર્શાવેલ કોઈ ઘટના સાથે સંબંધ નથી. આ રચના વાંચની આપનો પ્રતિભાવ જરૂર આપજો..આપનો એક પ્રતિભાવ એક લેખક માટે સૌથી મોટું ઈનામ ...Read More