વાંક કોનો કપડાં નો કે છોકરી હોવા નો

by Sagar Garaniya in Gujarati Letter

શરમ તો આવતી હશે એ ક્રાંતિકારી અને મહાત્મા ને કે જેમના માટે અમે શહીદ થાયા એવા વ્યક્તિ માટે કે જે દેશ માં એક બાજુ સ્ત્રી સશક્તિકરણ ની આડંબર ચલાવે છે તો બીજી થોડાક ને થોડાક સમયાંતરે નાની બાળકી કે ...Read More