સ્ત્રી સ્વતંત્રતા ૨૦૫૦

by Jigar Sagar in Gujarati Short Stories

સ્ત્રી સ્વતંત્રતા વિદ્યા બાયોટેક કંપનીની માલિક વિદ્યા ૪૦ વર્ષની આસપાસની ઉંમરની અપરિણીત મહિલા હતી. વિદ્યા બાયોટેક વિશ્વની ટોચની કંપનીઓમાં સ્થાન પામે એ સમય હજી થોડો દૂર હતો. હાલ તો વિદ્યા એક સ્મોલ બિઝનેસ વુમન હતી, છતાં બાયોટેકનોલોજીના એક ...Read More