કાલ્પનિકતાની દુનિયામાં જાદુઈઆત્મકથા નું રહસ્ય - ૯

by Kuldeep Sompura in Gujarati Adventure Stories

અધ્યાય-9પરોઢિયા નો સમય હતો.ત્રણે શાંતિ થી સુતા હતા પણ એક સ્વપ્ન જે અર્થને ઉઠાડી દે છે.અર્થ સ્વપ્ન માં હતો જ્યાં તેને એક અજાણ્યો અવાજ સંભળાયો.અર્થ મને બચાવીલે,મને બચાવી લે અર્થ.જ્યારે અર્થે સ્વપ્નમાંજ સામે જવાબ આપ્યો "તમે કોણ છો અને ...Read More