તારી ધૂન લાગી રે... - પ્રકરણ : 21

by HARSH SHAH _ WRiTER Verified icon in Gujarati Love Stories

તારી ધૂન લાગી રે... (પ્રકરણ : 21)આ પ્રેમની કહાનીમાં આવતા પાત્રો તથા જગ્યાના નામ સંપૂર્ણ રીતે કાલ્પનિક છે, વાસ્તવિકતા સાથે તેનો કોઈ સંબંધ નથી. તો ચાલો તૈયાર થઈ જાવ પ્રેમની અદભુત ગાથાના એકવીસમાં ભાગના સાથી બનવા માટે, '?તારી ધૂન ...Read More