મારી શેર-શાયરીઓ અને કવિતા

by Maitri in Gujarati Poems

વિચારે વિચારે માણસ જુદો છે, તો આશા કેમ રખાય કે આપણા વિચારો એકસરખા આવે લોકો જોડે? *************અજાણ્યા લોકો મળે છે ક્યાંક જાણીતા રાહ પર,અને જાણીતા થયા બાદ છોડી દે છે ક્યાંક અજાણ્યા ...Read More