દીઠું પતંગિયાનું ટોળું - (નાટક)

by SUNIL ANJARIA Verified icon in Gujarati Drama

મેં તો દીઠું પતંગિયાનું ટોળું..(નોંધ: આ નાટકમાં બેકસ્ટેજ પર સીનને અનુરૂપ દ્રશ્યો માટે લેપટોપ કે કોમ્પ્યુટર દ્વારા સ્લાઈડ બતાવવી જરૂરી છે. એ ટેક્નિક હવે ઘણા વખતથી ઉપયોગમાં છે.)(પડદો ઉપડતાં એક નિર્જન, મોટાં ગાઢ વૃક્ષોથી છવાયેલા રસ્તા પર હતાશ થઈ ...Read More