Aghatit - 4 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग-४

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग ४ हल्ली त्या तिघी मैत्रिणी शिवानीच्या गाडीतून कॉलेजमध्ये जात व इतर वेळी पण गाडीतुन एकत्र भटकत असत .पण तिची मैत्रीण गाडी घेऊन घेई न्यायला आली आहे हे क्षिप्राच्या घरी पटले नसते . शिवाय बाबाने जर ...Read More