Aghatit - 8 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग ८

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग ८ रात्री दहा वाजता पद्मनाभ घरी आला आल्याबरोबर ताबडतोब हात पाय धुवुन जेवण टेबलावर आला वरदाने त्याला हात पुसायला टॉवेल दिला आणि वाढायला घेतले . बरेच दिवसांनी असा तो घरी जेवायला आला होता. आजकाल उशीर झाला ...Read More