Aghatiti - 10 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग १०

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग १० दुसरे दिवशी पासुन नेहेमीचे रुटीन सुरु झाले . क्षिप्रा कॉलेजला गेली पण गौतम नसल्याने ग्रुपमध्ये जायचे तिचे मन नव्हते . रात्री काही महत्वाचे फोन आल्याने खुप वेळ पद्मनाभ जागा होता त्यामुळे त्याला उशीरच झाला उठायला . ...Read More