Aghatit - 17 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग १७

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग १७ क्षिप्राने पाहीले दारात गौतमचा मित्र हसत उभा होता . ती थोडी संकोचली आणि तिने स्वतःला जास्तच पांघरुणात लपेटले आणि मान खाली घातली त्यांच्यात काहीच बोलणे होईना तेव्हा संकोचाने तिने मान वर केली तर काय .. त्याने ...Read More