મારી વહાલી

by Kpj in Gujarati Letter

મારી લાડકી...... આજ થી એક વર્ષ પહેલાં તારો જન્મ થયો હતો,પણ એ ફક્ત તારો જ નહી મારો પણ એક મા તરીકે નો નવો જન્મ હતો. એક સ્ત્રી ...Read More