ચાલો આજે કરીએ પોતાની સાથે વાત... ખુદ ની ખુદ સાથે ચર્ચા...!

by Mahesh Vegad in Gujarati Human Science

“ ખુદની ખુદ સાથે ચર્ચા...! ” ચાલો આજે કરીએ પોતાની સાથે વાત.... હા... આ વાત બધા એટલે બધા નાના બાળકો, મહિલાઓ, યુવાનો, યુવતીઓ, વડીલો બધા ને લાગુ પડે એવી ...Read More