જિંદગીનો કોયડો(The riddle of life) by Pratik Rajput in Gujarati Human Science PDF

જિંદગીનો કોયડો(The riddle of life)

by Pratik Rajput in Gujarati Human Science

કોયડો(Riddle) એક ખૂબ જ જટિલ અને સામાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા ઉકેલી ન શકાય તેવો એક ખૂબ જ મુશ્કિલ કાર્ય સમાન છે,તેને ઉકેલવા માટે બુદ્ધિવાન પુરુષ નું જ કામ એમ કહીએ તો પણ વાંધો નથી,આવું આપડે સામાન્ય ભાષામાં અર્થ કરતા હોઈએ ...Read More