ભારત ના સૈનિકો ને પ્રણામ

by Ganesh in Gujarati Motivational Stories

આજે હું આપણાં સૈનિક ભાઈઓ માટે કંઇક કેવા માંગુ છું.સૈનિક ભાઈઓ દિવસ રાત ત્યાં ઊભા રહીને આપણાંદેશ નીરક્ષા કરે છે, એમના પરિવાર ને એકલા મૂકીને તે બધા માટે ત્યાં રક્ષણ કરવા જાય છે. તો મારો સવાલ એ છે કે ...Read More