કોરોના વિશે - પ્રકૃતિના દોહનનો અતિરેક

by Param Garvaliya in Gujarati Social Stories

કોરોના વિશે- પ્રકૃતિનાં દોહનનો અતિરેક બેરોજગારી-ઓનલાઈન શિક્ષણ-ચીન સામેનું વલણ-નેપાળ સાથે વિવાદ પર વાત ! "સમસ્યાથી હારવાનું નથી,સમાધાનનો સંકલ્પ કરવાનો છે."