ઇતિહાસનું એક પાનું - પ્રસ્તાવના.

by Hukamsinh Jadeja in Gujarati Novel Episodes

પ્રસ્તાવના.ઘણા સમયથી આ નવલકથાનો એક પ્રકરણ લખીને મેં અધુરી મૂકી દીધી હતી. કારણકે મને પ્રસ્તાવનાની જરૂર જણાઈ હતી...કંઈક એતિહાસિક લખવું આમ પણ જવાબદારીનું કામ છે. કારણ કે તમારે અતીતમાં જઈને તે સમયની રાજકીય, સામાજિક, નૈતિક, ધાર્મિક, ભૌગોલિક વગેરે પરિસ્થિતિઓ ...Read More