Navnath Mahatmay - 14 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग १४

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग १५ सातवा अवतार “रेवणनाथ “ ================ पातला परी अकस्मात । येता झाला बाळ जेय ।। सहज चाली पुढे चालत । बाळ दृष्टी देखिले । रेवणनाथ जन्मकथा ब्रह्मादेवाच्या वीर्यापासून पुर्वी अठ्यांयशीं सहस्त्र ऋषि उत्पन्न झाले. ...Read More