ബ്രഹ്മ്മ യാമങ്ങൾ  കഥപറയുമ്പോൾ

by Sarangirethick in Malayalam Classic Stories

ബ്രഹ്മ്മ യാമങ്ങൾ കഥപറയുമ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ പടിക്കെട്ടുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെളിച്ചം മങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു. തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന് കീഴെ ചുറ്റിനടക്കുന്ന ചെറിയ കിളികളും തുമ്പികളും. അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ് ...Read More