મારા બાળપણના સહપાઠી મિત્રો ને એમની યાદો

by Mushtaq Mohamed Kazi in Gujarati Biography

મનુષ્ય એક સામાજિક પ્રાણી છે.એકલો અટૂલો એ લાંબો સમય સુધી રહી શકતો નથી.પ્રત્યેક મનુષ્ય ને કોઈ ને કોઈ સાથ સંગાથ ની જરૂર પડતી હોય છે પછી તે પુખ્તવય નો હોય કે નાનું બાળક હોય. એક નાનું બાળક પોતાના ...Read More