હજી પણ મારો ધબકારો ગુજરાતીમાં સાચવી રાખ્યો છે

by Ravi bhatt in Gujarati Motivational Stories

‘જય સોમનાથ, જય દ્વારકેશ, જય બોલો વિશ્વના તાતની સ્વર્ણ અક્ષરે લખશે કવિઓ યશગાથા ગુજરાતની યશગાથા ગુજરાતની, આ ગુણવંતી ગુજરાતની, જય જય ગુજરાતની....’ ગુજરાત હવે 60 વર્ષ વટાવી ગયું છે. તેની સષ્ઠીપૂર્તિ થઈ ગઈ છે. મહાગુજરાતની ચળવળથી જન્મેલું આ ...Read More