ચિત્રકાર કનુ પટેલની સર્જનયાત્રા

by Abhijit Vyas in Gujarati Social Stories

ચિત્રકાર કનુ પટેલની સર્જનયાત્રા - અભિજિત વ્યાસ કોઈ એક વ્યક્તિ જ્યારે સર્જન કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે તે તેનામાધ્યમની પસંદગી કરે છે. આ માધ્યમ કોઈ પણ હોઈશકે. સર્જકને માટે મહત્વની છે તેની અભિવ્યક્તિ. પણ આ અભિવ્યક્તિ જયારેચિત્રકલાના માધ્યમમાં ...Read More